NASA Exoplanet Science Institute
Caltech     IPAC           JPL           NASA

KI V2 Data Products

Level 1 data products

filename contents
YYYYDDD.sum Wide-band V2 data
YYYYDDD.spec Spectrometer V2 data
YYYYDDD.dphase Spectrometer Diff. Phase data
YYYYDDD.baseline A priori baseline model
YYYYDDD.info Reduction configuration info, etc.
YYYYDDD.calib Calibration data
YYYYDDD.anc Ancillary data
YYYYDDD.log Observer log
YYYYDDD.rpt Nightly report
YYYYDDD.qa Quality assessment summary
YYYYDDD.qadet Quality assessment calculation details
YYYYDDD.qainfo Quality assessment configuration info
YYYYDDD.spec.ps Postscript plots of spectral V2 data
YYYYDDD.sum.ps Postscript plots of wide-band V2 data

Level 2 data products

filename contents
YYYYDDD.bfScript Baseline modeling source and astrometry script
YYYYDDD.bline A posteriori baseline model
YYYYDDD.binfo Detailed baseline modeling data
YYYYDDD.binfo.ps Postscript plots of baseline model data)

Wide-band calibrated V2

Calibrated wide-band V2 data

Narrow-band calibrated V2

Calibrated narrow-band V2 data