Serving
the
Exoplanet
Science
Community

PTI V2 Data Products

Level 0 data products

Level 1 data products

filename

contents

YYYYDDD.sum

Wide-band V 2 data

YYYYDDD.spec

Spectrometer V 2 data

YYYYDDD.baseline

A priori baseline model

YYYYDDD.info

Reduction configuration info, etc.

YYYYDDD.log

Observer log

YYYYDDD.rpt

Nightly report

YYYYDDD.cat

Catalog (or schedule) file

YYYYDDD.spec.ps

Postscript plots of spectral V 2 data (example)

YYYYDDD.sum.ps

Postscript plots of wide-band V 2 data (example)

Level 2 data products

filename

contents

YYYYDDD.bfScript

Baseline modeling source and astrometry script

YYYYDDD.bline

A posteriori baseline model

YYYYDDD.binfo

Detailed baseline modeling data

YYYYDDD.binfo.ps

Postscript plots of baseline model data (example)

Wide-band calibrated V 2

Calibrated wide-band V 2 data

Narrow-band calibrated V 2

Calibrated narrow-band V 2 data